Syców Wiki:Regulamin

Z Syców Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
 1. Poniższy Regulamin Encyklopedii Syców Wiki, zwany dalej Regulaminem, określa podstawowe zasady funkcjonowania Encyklopedii Syców Wiki.
 2. Encyklopedia Syców Wiki, zwana dalej Encyklopedią, jest internetową i darmową encyklopedią, tworzoną nieodpłatnie w języku polskim przez swoich użytkowników i opartą na oprogramowaniu MediaWiki.
 3. Użytkownik Encyklopedii, zwłaszcza użytkownik zarejestrowany, powinien znać aktualne postanowienia Regulaminu.
 4. Każdy użytkownik Encyklopedii w swych działaniach powinien kierować się postanowieniami Regulaminu oraz zasadami netykiety.
 5. Użytkownikami Encyklopedii są: anonimowi użytkownicy, tj. czytelnicy i użytkownicy edytujący bez zarejestrowania się lub bez zalogowania, użytkownicy zarejestrowani i zalogowani oraz użytkownicy zarejestrowani i zalogowani z dodatkowymi uprawnieniami.
 6. Zakres tematyczny Encyklopedii obejmuje miasto i gminę Syców oraz ziemię sycowską.
 7. Pełna nazwa Encyklopedii jest stosowana wymiennie ze skróconą nazwą Syców Wiki.
 8. Encyklopedia istnieje pod adresem URL: https://sycow-wiki.pl. Właścicielem domeny jest użytkownik Martinuss.
 9. Encyklopedia może posiadać w ramach promocji swojej zawartości oficjalne strony bądź konta w serwisach społecznościowych. Szczegółowe zasady zarządzania stroną bądź kontem określa użytkownik z uprawnieniami biurokraty w porozumieniu z aktywnymi użytkownikami.
 10. Encyklopedia może podejmować współpracę z innymi stronami i portalami internetowymi, przy czym partnerstwo nie może naruszać postanowień Regulaminu. Użytkownik z uprawnieniami biurokraty może określić szczegółowe zasady zawierania współpracy.
 11. Encyklopedia nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 12. Każda treść dobrowolnie udostępniona przez użytkowników w Encyklopedii, z wyłączeniem danych rejestracji i logowania, jest publicznie dostępna.
 13. Treść Encyklopedii udostępniana jest na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0, jeśli nie podano inaczej.
 14. Treści publikowane w hasłach Encyklopedii powinny znajdować potwierdzenie w źródłach zewnętrznych.
 15. Autorzy haseł Encyklopedii nie udzielają gwarancji, obietnic ani zapewnień dotyczących poprawności bądź aktualności publikowanych treści. Czytelnicy korzystają z zawartych treści na własną odpowiedzialność.
 16. Niedozwolone jest publikowanie treści naruszających prawa autorskie, z wyjątkiem prawa cytatu.
 17. Użytkownicy z dodatkowymi uprawnieniami mają obowiązek usunięcia treści naruszających prawa autorskie na wniosek autora albo przy samodzielnym i uzasadnionym uznaniu danej treści lub jej części za treść łamiącą prawa autorskie.
 18. Wszyscy użytkownicy, w tym użytkownicy niezarejestrowani i niezalogowani, posiadają możliwość dodawania i zmieniania treści Encyklopedii.
 19. Edycje wykonane przez niezarejestrowanych bądź niezalogowanych użytkowników Encyklopedii są przypisywane do adresów IP związanych z ich urządzeniami.
 20. Możliwość przesyłania plików posiadają wyłącznie użytkownicy zarejestrowani i zalogowani.
 21. Zabrania się użytkownikom Encyklopedii: stosowania spamu, umyślnego niszczenia treści stron oraz innych działań sprzecznych z zasadami netykiety.
 22. Szczegółowe zasady tworzenia, edytowania i usuwania haseł oraz przesyłania i usuwania plików określają odrębne zasady.
 23. Użytkownik Encyklopedii może utworzyć konto użytkownika, podając w formularzu rejestracji wybraną przez siebie nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail. Istnieje dowolność wyboru nazwy użytkownika, pod warunkiem, że nie jest zajęta przez innego użytkownika oraz nie narusza zasad netykiety albo dóbr osobistych osób trzecich.
 24. Użytkownik z uprawnieniami biurokraty może zmienić nazwę użytkownika zarejestrowanego na jego wniosek.
 25. Dane rejestracji i logowania użytkowników są szyfrowane za pomocą protokołu Secure Socket Layer.
 26. Dane rejestracji i logowania użytkownika nie mogą być udzielane osobom trzecim bez jego zgody.
 27. Strony dyskusji użytkowników Encyklopedii i strony dyskusji stron stanowią podstawową formę komunikacji między użytkownikami Encyklopedii.
 28. Użytkownicy Encyklopedii nie mogą być ograniczani w zakresie swobodnej komunikacji, chyba że ich działania naruszają postanowienia Regulaminu albo zasady netykiety.
 29. Każdy zarejestrowany i aktywny użytkownik może nabywać dodatkowe uprawnienia.
 30. Użytkownicy Encyklopedii z dodatkowymi uprawnieniami to: biurokrata, administratorzy, redaktorzy oraz boty.
 31. Biurokrata to użytkownik, który zarządza projektem oraz posiada możliwość nadawania i odbierania uprawnień innym zarejestrowanym użytkownikom.
 32. W zakres uprawnień biurokraty wchodzą uprawnienia administratora.
 33. Biurokrata może nadawać dodatkowe uprawnienia z własnej inicjatywy, informując o zamiarze przyznania dodatkowych uprawnień wraz z uzasadnieniem na stronie dyskusji użytkownika Encyklopedii. Użytkownik może odmówić przyznania dodatkowych uprawnień.
 34. Biurokrata może nadawać dodatkowe uprawnienia na prośbę zainteresowanego użytkownika Encyklopedii. Użytkownik wnioskuje o nadanie dodatkowych uprawnień wraz z uzasadnieniem swojej kandydatury na stronie dyskusji biurokraty. Biurokrata ma możliwość zaakceptować prośbę samodzielnie albo wcześniej skonsultować swoją decyzję z innymi zarejestrowanymi i aktywnymi użytkownikami. Przy odrzuceniu kandydatury biurokrata powinien uzasadnić nieprzyznanie dodatkowych uprawnień.
 35. Odebranie bądź ograniczenie dodatkowych uprawnień użytkownikowi Encyklopedii następuje w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu lub zasad netykiety, nieaktywności przez okres dłuższy niż rok albo na prośbę zainteresowanego użytkownika.
 36. Użytkownik z dodatkowymi uprawnieniami posiada możliwość samodzielnego odebrania sobie dodatkowych uprawnień, o czym powinien poinformować biurokratę na jego stronie dyskusji.
 37. Do zakresu uprawnień administratora należy: usuwanie stron i ich przywracanie, zabezpieczanie stron i możliwość ich edycji, blokowanie użytkowników oraz edytowanie wewnętrznego MediaWiki i nawigacji. W zakres uprawnień administratora wchodzą także uprawnienia redaktora.
 38. Do zakresu uprawnień redaktora należy: usuwanie i przenoszenie stron, oznaczenie edycji jako sprawdzonych, cofanie edycji i edytowanie częściowo zabezpieczonych stron.
 39. Do zakresu uprawnień bota należy wykonywanie powtarzalnych i zautomatyzowanych edycji, niewidocznych domyślnie w ostatnich zmianach.
 40. Bot jako konto nadzorowane przez innego zarejestrowanego użytkownika nie posiada prawa do wyrażania opinii w dyskusjach oraz nie ma możliwości trwałego nabycia innych dodatkowych uprawnień.
 41. Każdy użytkownik, w tym użytkownik niezarejestrowany, może zostać zablokowany przez użytkownika z uprawnieniami administratora, jeśli postanowienia Regulaminu są naruszane.
 42. Użytkownik z uprawnieniami administratora powinien poinformować użytkownika o złamaniu Regulaminu na stronie dyskusji użytkownika i udzielić pouczenia.
 43. W przypadku niezastosowania się do pouczenia użytkownika z uprawnieniami administratora oraz dalszego nierespektowania postanowień Regulaminu użytkownik podlega blokadzie od dwóch godzin do roku.
 44. Stosowanie umyślnych wandalizmów albo spamu nie stanowi przesłanki do informowania użytkownika o naruszeniu Regulaminu i uprawnia użytkownika z uprawnieniami administratora do zablokowania użytkownika na zawsze.
 45. Użytkownik z uprawnieniami administratora może skrócić czas blokady zablokowanego użytkownika.
 46. Postanowienia Regulaminu mogą zostać zmienione przez użytkownika z uprawnieniami biurokraty na wniosek zarejestrowanych użytkowników.
 47. Propozycja nowego brzmienia części lub całości postanowień Regulaminu powinna zostać przedstawiona w dyskusji strony, na której znajduje się Regulamin.
 48. Każdy zarejestrowany użytkownik posiada możliwość swobodnego wyrażenia swojej opinii w zakresie proponowanych zmian w Regulaminie.
 49. Decyzję o przyjęciu albo odrzuceniu proponowanych zmian w Regulaminie podejmuje użytkownik z uprawnieniami biurokraty, kierując się opinią jak największej liczby użytkowników.
 50. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od wprowadzenia zmian przez użytkownika z uprawnieniami biurokraty.

Zobacz też